Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030

16.05.2024 09:05

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou
EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle
kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja
2022-2030“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategiakosickeho-
kraja-2022-2030
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia
informácie o správe.
Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v
pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 13.30 hod. v budove Úradu
Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné
prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaná územná
stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Späť