Návrh nariadenia obce o čistote na verejných priestranstvách

09.04.2019 12:32

Zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

Lehota na pripomienkovanie končí 25.4.2019

VZN o čistote a poriadku na ver.priestr1.pdf (456817)

Späť