Plán udržateľnej mobility KSK - zverejnenie

11.06.2019 12:21

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné
vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch
počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Plán udržatelnej mobility KSK.pdf (4078765)

Späť