Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

03.10.2013 08:14
 Zverejňujeme rozhodnutie  zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu "Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014". Zároveň Vám dávame na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov “Ak ide strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým” .
 
Steinerová Lucia, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie (do 30.09.2013 bývalý Obvodný úrad životného prostredia Košice)
Späť