Svetový deň životného prostredia

06.06.2013 10:09

5. jún 2013 – Svetový deň životného prostredia

 

Žijeme vo veľmi zraniteľnom a ohrozenom prostredí. Jednou zo základných podmienok existencie človeka je ochrana životného prostredia, ktoré obklopuje každého z nás, podmieňuje život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje jeho kvalitu. Nahromadenie problémov v životnom prostredí v posledných desaťročiach vedie ľudstvo      k uvedomeniu  si  potreby  ich  riešenia. Problematika ochrany životného prostredia sa rozvíja v celosvetovom meradle, pričom hlavným cieľom je zastavenie alebo aspoň spomalenie doterajšieho tempa rastu znečistenia a devastácie životného prostredia a aktívny prístup k jeho tvorbe.

Ochrana životného prostredia veľmi úzko súvisí s ochranou zdravia človeka a kvalitou jeho života. V životnom prostredí sa nachádza množstvo rozličných faktorov, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na naše zdravie. Nevhodné životné podmienky predstavujú riziko pre zdravie človeka pri dlhodobej i krátkodobej expozícií. Environmentálne faktory majú na svedomí významný podiel ochorení a úmrtí na celom svete. Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú veľmi zložité. Obavy v súvislosti so životným prostredím súvisia predovšetkým s vonkajším a vnútorným znečistením ovzdušia, nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody, so zhoršovaním kvality pôdy, s vplyvom nebezpečných chemických látok na zdravie. Súvisiacimi vplyvmi na zdravie sú dýchacie a srdcovo-cievne ochorenia, nádorové ochorenia, astma a alergie, reprodukčné poruchy a poruchy nervového systému. Enviromentálnym a zdravotným problémom sa v posledných rokoch stáva hluk. Doprava, najmä v mestských aglomeráciách, spôsobuje vystavenie ľudí hluku a súčasne i znečisteniu ovzdušia. Veľmi závažný je problém komunálnych a priemyselných odpadov – ich triedenie, skladovanie, zneškodňovanie. Osobitným problémom je zneškodňovanie odpadových vôd predovšetkým v obciach, ktoré nemajú vybudovanú kanalizáciu. Ľudské zdravie ovplyvňujú i prírodné katastrofy – záplavy, požiare, zosuvy pôdy, nadmerné suchá, ako následok klimatických zmien a pôsobenia ľudskej činnosti napr. odlesňovania.

Možno povedať, že životné prostredie a vývoj verejného zdravia sú chápané stále viac integrovane. Životné prostredie je jedným z determinantov zdravia, teda jedným z faktorov určujúcich zdravie. Zdravie je jedným z najdôležitejších a základných predpokladov na zvládnutie nárokov života a prostredia. Žijeme na planéte, ktorá je našim spoločným domovom. Starajme sa o ňu, inú si nekúpime!

 

V Rožňave dňa 31.05.2013

 

 

                                                                      

                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                              RÚVZ so sídlom v Rožňave

 

Späť