Zámer obce predať nehnuteľný majetok

11.04.2017 12:11

OZNÁMENIE

o zámere obce Slavoška predať  nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec Slavoška, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Slavoška trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Slavoška má zámer predať  nehnuteľný majetok:

  • časť pozemku registra CKN, parcela č.1612/1 diel č. 8 novej parcely CKN 244/3 o výmere  30m2, a časť pozemku registra CKN, parcela č.1612/1 diel č. 9 novej parcely CKN 244/3 o výmere  8 m2,  vytvorená geometrickým plánom č.3/2017 vyhotoviteľa Ing.Jaroslava Palacka,, overeným Okresným úradom katastrálny odbor Rožňava dňa 16.2.2017 pod číslom G1-33/17 vedená Okresným úradom , odbor katastrálnym v Rožňave, okres Rožňava, obec Slavoška, katastrálne územie Slavoška,

.

Kúpna cena :  200 € (slovom  Dvesto €)

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) - predaj   zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec  Slavoška  považuje:

Pozemok je súčasťou miestnej komunikácie parc.č. KN C 1612/1 pred rod.domom č.43 a je od r. 1969 zastavaný plotom. Keďže je pozemok zaťažený stavbou obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať časť majetku obce odčlenenej z parcely KN C 1612/1 o výmere 38m2 a spôsob priameho predaja právnym zástupcom po Pavlíne Potočnej posledne bytom v Slavoške č.43 a to Jánovi Potočnému v ½  v pomere k celku a Oľge Nemčkovej rod.Potočnej v ½ v pomere k celku.

Kupujúci nie su fyzické osoby uvedené v § 9a ods.69 zákona o majektu obcí a nie su ani blízke osoby osôb uvedených v § 9a os.6 zák.o majektu obcí.

 

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. 8 /2017  dňa 8.apríla 2017.

Návrh na predaj budú predložené na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  28.apríla 2017.

Doba zverejnenia:  11.apríla 2017- 26.4.2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.obecslavoska.webnode.sk , úradná tabuľa Obce Slavoška

V Slavoške , dňa 11.4.2017                              Ján Jakubovský v.r , Starosta obce Slavoška

 

GPlán.pdf (1646550)

Späť