Nevypaľujte suchú trávu

31.03.2016 11:09

vypaľovanie.pdf (701574)

Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri kampani týkajúcej sa vypaľovania trávnatých porastov, lúk, záhrad, priekop a pod. Každoročne, už niekoľko desiatok rokov, sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

MVDr. Andrea Balážová

environmentálna výchova

 

Štátna ochrana prírody SR

Správa NP Slovenský kras

Späť