Samospráva

Obecný úrad Slavoška

Slavoška 26

049 34 pošta Markuška

tel: 0911 432 941      Mobilný kontakt slúži ako náhrada pevnej linky v kancelárii OU, preto sa mimo úradných hodín nedovoláte. Ďakujeme za pochopenie

email: obec.slavoska@gmail.com

obec neprevádzkuje emailový server

 

Stránkové dni:

Utorok 7,30-15,00 hod

Štvrtok 7,30-15,00 hod

každý druhý piatok 7,30-15,00 hod.

 

Pracovný čas na obecnom úrade je rozvrhnutý nerovnomerne pre pracovný úväzok administratívnej pracovníčky obce ktorá pracuje aj pre susednú obec.

Matričný úrad

 

Matrika pre celý obvod obcí Mikroregiónu Štítnická dolina je na Obecnom úrade v Štítniku ( budova obecného úradu)

Pracovníčka: J Rogosová  tel: 032 64 00 234

 

Spoločný stavebný úrad

Obec Slavoška má spoločne s obcami Mikroregiónu Štítnická dolina na Obecnom úrade v Štítniku vytvorený Spoločný stavebný úrad.

Kontakt: p.E Olexová      č.tel. 058/ 78810 75    

Kancelária stavebného úradu je budove obecného úradu na prízemí vedľa matriky .

Stránkové dni:

Pondelok až piatok od 7,30 - 15,00 hod.

 

 Stavebným úradom je obec s účinnosťou od 1. januára 2003 a pôsobnosťou stavebného úradu je výkonom štátnej správy. Spoločný obecný úrad so sídlom v Štítniku bol zriadený dňom 1. 3. 2003 na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej účastníkmi je 16 obcí zastúpených starostami a to: obec Brdárka, Čierna Lehota, Gočaltovo, Hanková, Honce, Koceľovce, Markuška, Ochtiná, Petrovo, Rochovce, Roštár, Rozložná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik a obec Gemerská Poloma.


V spoločnom obecnom úrade je zabezpečovaný  prenesený výkon štátnej správy v zmysle ustanovení zákona 
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a to na úseku:
 - ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 - vodnej správy v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení     niektorých zákonov (vodný zákon)
 - územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel
 - pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
   jeho noviel
 - ochrany pred povodňami
 - ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení jeho noviel

Spoločný obecný úrad vykonáva štátny stavebný dohľad, evidenčnú činnosť obce ako stavebného úradu a poskytuje informácie do informačného systému o výstavbe, archivuje všetky dokumenty v súlade so všeobecnými predpismi o nakladaní s písomnosťami a archivovaní, vykonáva spravodajskú činnosť obce a plní funkciu spravodajskej jednotky k štvrťročnému štatistickému výkazu Inv 3-04 o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch v zmysle paragrafu 18 zákona 4. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení jej noviel.