Oznam

Menovanie zapisovateľky MVK

09.08.2022 12:17
V súlade s § 169 ods.6 a zák.č.180/2014 Zb. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Slavoške menovaná  pani Mariana Palečková, Slavoška č.37, pre voľby do orgánov samosprávy obcí...

Oznámenie emailovej adresy

09.08.2022 12:15
Zverejňujeme emailovú adresu pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do rgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obce. obec.slavoska@gmail.com

Oznámenie o výške úväzku starostu obce

07.07.2022 09:45
            OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022   Obecné zastupiteľstvo v Slavoške podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.  8/2022...

Oznámenie o určení počtu poslancov

07.07.2022 09:40
                                                           ...

Oznámenie - určenie počtu obyvateľov k voľbám

07.07.2022 09:34
  OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí  29. októbra 2022     Obec Slavoška 1) podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Oznámenie- voľby do samosprávy obce

07.07.2022 09:25
Voľby do orgánov samosprávy obcí   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a...

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

14.06.2022 13:07
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 15.6.2022 od 7.00 do odvolania.   Zvýšené nebezpečenstvo.pdf (201463)

Zmena termínu vývozu odpadu

12.04.2022 08:12
Spoločnosť FURA s.r.o oznamuje, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov presúva vývoz komunálneho odpadu z pondelka na stredu 20.apríla 2022.

Zápis detí do ZŠ Štítnik

12.04.2022 08:10
Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole sa v tunajšej škole uskutoční zápis detí na...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

24.03.2022 09:16
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rožňave  v súlade  s § 4 písm. b)   a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.   o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods....

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik