Zverejňovanie údajov

Obec Slavoška zverejňuje v zmysle zákona č. 546/2010 Zb z 9.decembra 2010 ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zmluvy,objednávky a faktúry vystavené a uzavreté po 1.januári 2011. 

Dňa 30.3.2011 bolo prijaté nariadenie vlády SR č.118/2011 ktoré stanovuje limity na zverejňovanie faktúr ,zmlúv a objednávok na internete.

Od 1.mája 2011 do 31.12.2011 obce mali povinnosť zverejňovať len faktúry nad 1000 EUR bez DPH.

 

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.