Oznámenie o PHSR kraja

14.12.2015 08:31

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona o EIA nám dňa 9.12.2015 zaslal oznámenie o strategickom dokumente" Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022.

Verejnosť môže do tohto dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady aj kópie.  Do dokumentu možno nahliadnuť počas stránkových dní na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova 29, Rožňava alebo na Mestskom úrade Dobšiná, SNP 544, Dobšiná.

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na adrese www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

PHSR.pdf (524808)

Späť