Oznámenie o výške úväzku starostu obce

07.07.2022 09:45

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.  11/2022  zo dňa 05.07.2022 určilo

výkon funkcie starostu obce Slavoška 1)

pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026

v rozsahu  0,3 , t. z. v skrátenom minimálnom rozsahu.

 

 

V Slavoške dňa 6.7.2022

 
   


                                                                                                                                                 Ján Jakubovský, starosta obce

 

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

 

 

 
   

 

1) Nehodiace sa prečiarknite.

 

Späť