Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva

27.01.2015 14:32

Starosta obce Slavoška Vás pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční v sobotu 31.januára 2015 o 18.00 hod

                     v kancelárii OU Slavoška

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2014

4. Návrh rozpočtu na roky 2015-2017

5.Projekt internetizácie miest a obcí

6. Oboznámenie s výsledkom kontroly NKU

7. Diskusia

8. Schválenie uznesenia

9. Záver

 

Slavoška rozpočet 2015-2017PR.pdf (156436)

Slavoška rozpočet 2015-2017VYD.pdf (427722)

 

 

Späť