Pozvánka

07.05.2019 11:47

Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 19.00 hod v zasadačke OU Slavoška

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Protest prokurátora

4. Nariadenie obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene

5. Čerpanie rozpočtu za 1Q

6.Rôzne

7.Záver

 

Späť