Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

29.12.2020 11:53

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Slavoške

k vyhláseniu

Voľby hlavného kontrolóra obce Slavoška

Uznesenie č 17 zo dňa 18.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške

A. Prerokovalo

     Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slavoške

B. Vyhlasuje

     1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

          predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Slavoška

 

      2. V zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

     predpisov deň .18.2.2021...,  za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Slavoška

C. Určuje

    1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a) miesto konania voľby: priestory zasadačky obecného úradu v Slavoške

b) čas konania voľby: 18:00 h.

   2. Termín doručenia písomných prihlášok:

        Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne obecného úradu

        v Slavoške najneskôr do ...4.2.2021....o 12:00 h

   3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:

       Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke

       označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2021 – neotvárať“

a) zašlú na adresu: Obecný úrad, Slavoške.......... alebo

b) osobne doručia do podateľne obecného úradu v Slavoške

  4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

    v znení neskorších predpisov:

    - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

                 verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

    - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

    - bezúhonnosť.

c) iné predpoklady:

     - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

     - práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)

     - flexibilnosť,

     - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,

     - prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly a znalosti a skúsenosti v oblasti

       učtovníctva samospráv vítaná

   5. Náležitosti písomnej prihlášky:

- údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

- adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého

   bydliska,

- kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

- účel podania písomnej prihlášky.

6. Prílohy k prihláške:

a) povinné prílohy:

   - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

   - úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

b) ostatné prílohy:

   - štruktúrovaný životopis,

                - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony

                 v plnom rozsahu,

  - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle

    zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EP a Rady EU č.2016/680       pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slavoške

  - informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu  hlavného kontrolóra:

                 - podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,

      kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

   -  je hlavným kontrolórom aj v inej obci

c) prípadné potvrdenie o dĺžke praxe v odbore ekonómia samospráv

     7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

        V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

        predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako

        deň nástupu do práce, t. j. 1.3.2021.

    8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

        V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

        zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra,

        ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,005 úväzku, t.j.

       1 hodina mesačného  pracovného času.

   9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

       Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

 

 10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:

Verejná voľba

       a) Voľby hlavného kontrolóra obce Slavoška sa vykonajú na zasadnutí

           Obecného zastupiteľstva v Slavoške  dňa .18.2.2021..........

       b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia   

    obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2021 – neotvárať“.

          Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného   

    zastupiteľstva  zo dňa  18.12.2020 vykoná zapisovateľka obecného

    zastupiteľstva v Slavoške spolu so starostom obce, alebo iným povereným

          poslancom OZ pred zasadnutím OZ  a informuje poslancov o danej skutočnosti.

          Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý 

          obdržia všetci poslanci OZ. Zoznam kandidátov bude vyhotovený v abecednom poriadku.      

    c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

    d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých

       kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné

       prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu

       v časovom rozsahu max. 5 minút.

   e) Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace  s funkciou hlavného kontrolóra.

   f) Po prezentácií všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za  

      každého kandidáta osobitne.

  D. V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

       predpisov:

 Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné

zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého

postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných

hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti

s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,

ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb

sa rozhoduje žrebom.

E. Ukladá

 

1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slavoška na úradnej tabuli

    a internetovej adrese obce Slavoška

                    Z: p. Ján Jakubovský, starosta obce                   T: ihneď

 

2. Zabezpečiť vypracovanie zápisnice z voľby hlavného kontrolóra obce Slavoška,

    ktorá bude obsahovať:

1. Informáciu v zmysle znenia jednotlivých ustanovení uznesenia

    č..17... zo dňa 18.12.2020.

2. Informáciu o priebehu a výsledkoch voľby hlavného kontrolóra:

- počet prítomných poslancov,

- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

- počet platných hlasovacích lístkov,

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,

- výsledok voľby hlavného kontrolóra obce

- titul, meno a priezvisko zvoleného kandidáta.

                     Z: p. Ján Jakubovský,  starosta obce                 T: do .....5 dní po voľbe............

 

3. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hladného kontrolóra obce Slavoška na

    obecnej tabuli a internetovej adrese www.obecslavoska.webnode.sk

                    Z: p.Ján Jakubovský, starosta obce                    T: do ..5 dní po voľbe..............

 

 

V Slavoška , dňa 18.12.2020

 

starosta obce Ján Jakubovský

Späť