Zápis detí do ZŠ Štítnik

12.04.2022 08:10


Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že v súlade s § 20 ods. 2 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole
sa v tunajšej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (do 1.
ročníka) pre školský rok 2022/2023.
Rodičia, ktorých dieťa dovŕši do 30. augusta 2022 vek 6 rokov, povinní zapísať
svoje dieťa do základnej školy.
Zápis sa bude konať dňa 21. apríla 2022 (vo štvrtok) o 10:30 hod. v základnej škole.
Prosíme, aby sa zápisu zúčastnili zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom, pričom nevyhnutná
je prítomnosť aj tých zákonných zástupcov spolu s dieťaťom, ktorí prihlášku do základnej
školy odovzdali.
Základná škola zapíše dieťa na základe predloženého rodného listu dieťaťa a
občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Pri zápise sa zároveň vyplatí poplatok 10.- na
zakúpenie pracovných zošitov.
Mgr. Jana Smolková
riaditeľka školy


 

 

Späť