Zasadnutie obecného zastupiteľstva

22.09.2015 13:20

POZVÁNKA

Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční    vo štvrtok 24.septembra 2015 o 19.00 hod  v kancelárii OU Slavoška

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Vyjadrenie k cestovnému poriadku Eurobus

4. Aktivačné práce

5. Diskusia a záver

    Ján Jakubovský v.r

Starosta obce Slavoška

Späť