Zasadnutie obecného zastupiteľstva

21.04.2016 10:31

Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční

     v piatok 22.apríla 2016 o 19.00 hod

                                                                                                  v kancelárii OU Slavoška

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Záverečný účet obce za rok 2015

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

5. Čerpanie rozpočtu za 1Q 2016

6. Plán kontrol na rok 2016

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

8. Diskusia a záver

 

 

 

 

    Ján Jakubovský v.r

Starosta obce Slavoška

Späť