Archív článkov

Poľovnícke dni v Betliari

11.06.2019 12:33
POĽOVNÍCKE DNI GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI Kaštieľ a park v Betliari 14. a 15. jún 2019 SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava,...

Plán udržateľnej mobility KSK - zverejnenie

11.06.2019 12:21
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z....

Pozvánka

07.05.2019 11:47
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 19.00 hod v zasadačke OU Slavoška Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa 3. Protest...

Zmena termínu vývozu odpadov: piatok 19.4.2019

16.04.2019 12:49
Oznamujeme Vám, že spoločnosť FURA s.r.o zmenila termín vývozu komunálneho odpadu z pondelka na piatok 19.4.2019

Čistenie kobercov

10.04.2019 08:47
Spoločnosť WayUp Cleaning Vám ponúka tepovanie kobercov s možnosťou odvozu od nás z obce. Po vyčistení Vám ich privezú domov. V prípade záujmu o túto službu to nahláste na obecný úrad alebo priamo do firmy na tel: 0911371168. Najbližší zberný deň bude 16.4. v poobedňajších hodinách.

Návrh nariadenia obce o čistote na verejných priestranstvách

09.04.2019 12:32
Zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Lehota na pripomienkovanie končí 25.4.2019 VZN o čistote a poriadku na ver.priestr1.pdf (456817)

Ako vybaviť hlasovací preukaz pre voľby do EP

09.04.2019 08:21
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu....

Ako sme volili v druhom kole prezidenta

02.04.2019 08:53
Zverejňujeme odpis zápisnice o priebehu a výsledkoch voľby prezidenta v 2 kole:

Starostlivosť o pôdu - výzva

26.03.2019 09:40
starostlivosť o pôdu.pdf (189619)

Ako sme volili

19.03.2019 13:59