Oznam

Informácia o výsledku vyhodnotenia VO

03.10.2019 08:19
Info o výsledku vyhodnotenia CP na web.pdf (398833)

Výzva na predloženie cenových ponúk

24.09.2019 12:05
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Výzva na predloženie ponúk 24.9.pdf (542322)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

05.09.2019 12:50
Výzva na predloženie ponúk.pdf (537175)  

Poľovnícke slávnosti pozvánka

03.09.2019 10:51

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.08.2019 07:57
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Rožňava dňom 15.8.2019 o 7.00 h. Odvolanie ČZNVP 082019.pdf (361165)

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:36
OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo...

Poľovnícke dni v Betliari

11.06.2019 12:33
POĽOVNÍCKE DNI GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI Kaštieľ a park v Betliari 14. a 15. jún 2019 SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava,...

Plán udržateľnej mobility KSK - zverejnenie

11.06.2019 12:21
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z....

Pozvánka

07.05.2019 11:47
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 19.00 hod v zasadačke OU Slavoška Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa 3. Protest...

Zmena termínu vývozu odpadov: piatok 19.4.2019

16.04.2019 12:49
Oznamujeme Vám, že spoločnosť FURA s.r.o zmenila termín vývozu komunálneho odpadu z pondelka na piatok 19.4.2019

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik