Oznam

Oznámenie- voľby do samosprávy obce

07.07.2022 09:25
Voľby do orgánov samosprávy obcí   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a...

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

14.06.2022 13:07
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 15.6.2022 od 7.00 do odvolania.   Zvýšené nebezpečenstvo.pdf (201463)

Zmena termínu vývozu odpadu

12.04.2022 08:12
Spoločnosť FURA s.r.o oznamuje, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov presúva vývoz komunálneho odpadu z pondelka na stredu 20.apríla 2022.

Zápis detí do ZŠ Štítnik

12.04.2022 08:10
Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že v súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole sa v tunajšej škole uskutoční zápis detí na...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

24.03.2022 09:16
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rožňave  v súlade  s § 4 písm. b)   a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.   o ochrane pred požiarmi    v znení neskorších predpisov a s § 2 ods....

Program odpadového hospodárstva KSK

15.03.2022 13:03

Plán rozvoja verejných vodovodov KSK - zverejnenie

22.02.2022 13:05
Záverečné stanovisko k vodovodom.pdf (1049267)

Výkaz o odpadoch a výpočet vytriedenia za rok 2021

22.02.2022 13:03
Výkaz o odpadoch 2021.pdf (236398) Výpočet vytriedenia 2021.pdf (392324)

Vakcinačný deň už túto sobotu

14.12.2021 13:09
Vážení občania,             blížia sa Vianoce a drahocenný čas, ktorý prežívame s najbližšími. Urobme všetko preto, aby sme sa navzájom chránili a aby naše životy neboli v nadchádzajúcom roku v rukách nového...

Postup pri izolácii na COVID

01.12.2021 09:56
Postup pri karanténe a domácej izolácii.pdf (181833) TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika.docx (600021)

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik