Oznam

Čistenie kobercov

10.04.2019 08:47
Spoločnosť WayUp Cleaning Vám ponúka tepovanie kobercov s možnosťou odvozu od nás z obce. Po vyčistení Vám ich privezú domov. V prípade záujmu o túto službu to nahláste na obecný úrad alebo priamo do firmy na tel: 0911371168. Najbližší zberný deň bude 16.4. v poobedňajších hodinách.

Návrh nariadenia obce o čistote na verejných priestranstvách

09.04.2019 12:32
Zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Lehota na pripomienkovanie končí 25.4.2019 VZN o čistote a poriadku na ver.priestr1.pdf (456817)

Ako vybaviť hlasovací preukaz pre voľby do EP

09.04.2019 08:21
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu....

Ako sme volili v druhom kole prezidenta

02.04.2019 08:53
Zverejňujeme odpis zápisnice o priebehu a výsledkoch voľby prezidenta v 2 kole:

Starostlivosť o pôdu - výzva

26.03.2019 09:40
starostlivosť o pôdu.pdf (189619)

Ako sme volili

19.03.2019 13:59

Oznam RVPS pre chovateľov ošípaných

11.03.2019 10:38
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov...

Chráňme lesy pred požiarmi

05.03.2019 08:47
Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj v jesennom období,...

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu-voľby prezidenta

11.02.2019 10:20
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zaslať na obec.slavoska@gmail.com Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách...

Oznámenie voličom- voľby do EP

05.02.2019 08:47
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik